Algemene voorwaarden

1. AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN VOOR SANDERS-D’HONDT BVBA (“Vangrails Sanders”)

Iedere bestelling is uitsluitend onderworpen aan onze algemene verkoopsvoorwaarden, ongeacht alle eigen algemene voorwaarden van de
koper. De koper erkent kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en alle clausules ervan te aanvaarden, tenzij
uitdrukkelijk anders bepaald. Alle hiermee strijdige algemene voorwaarden binden de partijen alleen wanneer zij door Sanders-D’hondt
BVBA schriftelijk aanvaard worden.
Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke in België gesloten verkoop en wij behouden ons het recht voor te allen
tijde wijzigingen aan deze algemene voorwaarden aan te brengen. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden
die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.

2. BETALING EN KLACHTEN

De betalingen gebeuren door middel van een getekende de bestelbon en het saldo door de klant of zijn gemachtigde. De facturen zijn
contant, en zonder korting voor contant, betaalbaar op de maatschappelijke zetel, Gentdam 27a 9160 Lokeren. Klachten met betrekking
tot de facturen moeten binnen de 10 kalenderdagen na hun verzending per aangetekende brief bij onze maatschappelijke zetel worden
ingediend, zoniet worden deze facturen als aanvaard beschouwd. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de koper zijn betalingen in
geval van geschil tussen de partijen niet mag uitstellen wanneer wij bereid zijn onze eigen verplichtingen rechtsgeldig na te komen.

3. TRANSPORT EN EIGENDOMSOVERDRACHT /LEVERING/GEBREK AAN VOORRAAD/PRIJZEN

3.1. Transport en eigendomsoverdracht

Op vraag van de koper kan het transport door ons uitgevoerd worden. Het risico van verlies of beschadiging ligt bij de verkoper tot op het
moment van levering. De eigendomsoverdracht in uw voordeel vindt plaats na de volledige betaling van het bedrag in hoofdsom en de
kosten. Wij behouden ons overigens het recht voor om de niet-betaalde goederen terug te nemen op de vervaldag van de factuur nadat
we u een laatste uitstel van 30 dagen voor het betalen van de verschuldigde bedragen hebben gegeven.

3.2. Levering

De levering van een partij vangrails gebeurt door een vrachtwagen of oplegger. De koper dient zelf deze materialen te lossen en dit binnen
een redelijke termijn met een maximum van 1 uur. Indien de opdrachtgever afwijkt van de afgesproken termijn, wordt er een nieuwe
leveringstermijn van minstens 1 week voorzien om de verkoper in staat te stellen de levering te reorganiseren. Een afwijking op deze
termijn is mogelijk mits schriftelijke afspraak. Als de verkoper de leveringsdatum niet naleeft, heeft de koper 8 dagen de tijd om per
aangetekende brief gericht aan onze maatschappelijk zetel en per mail gericht aan het verkooppunt de uitvoering van zijn bestelling binnen
de 20 werkdagen te eisen. Als de verkoper niet binnen deze termijn levert, kan de koper per aangetekende brief en per mail gericht aan
het verkooppunt de ontbinding van de koop vorderen.

3.3. Gebrek aan voorraad

In geval van gebrek aan voorraad bij een leverancier wordt de koper hiervan op de hoogte gesteld en krijgt hij een nieuwe termijn of een
alternatief voorstel.

3.4 Prijzen

Onze prijzen zijn vast en definitief gedurende 3 maand vanaf de ondertekening van de bestelbon.

4. SANCTIE BIJ NIET-NALEVING VAN DE CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN

4.1. Voorafgaande voorwaarde :

Elke partij behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor af te wijken van de hierna vermelde forfaitaire schattingen en een beroep te doen op
het gemene recht.

4.2. Betalingsachterstand

Ingeval van niet-betaling op de datum van opeisbaarheid, wordt elk door de koper verschuldigd en nog onbetaald bedrag van rechtswege
en zonder ingebrekestelling met een jaarlijkse interest van 7% verhoogd, als forfaitaire schadeloosstelling voor de geleden schade, met een
principieel minimum van 100 € excl. btw. Er zal ook van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vanaf de vervaldag van de
factuur een nalatigheidsinterest tegen de geldelijke wettelijke rentevoet verschuldigd zijn.

4.3. Laattijdige levering

Elke vertraging op de levering van de bestelde materialen, geeft de koper NIET het recht om een schadevergoeding te eisen of boetes op te
leggen.

5. VERBREKINGSVERGOEDING

De annulering van een bestelling door de koper kan worden aanvaard tegen betaling van een verbrekingsvergoeding van 20% van de totale
bestelling, met een minimum van € 100. Bij maatwerk of bij speciale bestellingen is dit niet van toepassing, hiervoor dient 100% van het
bedrag betaald te worden.
In afwijking daarvan heeft de koper bij de bestelling het recht om zijn bestelling op te zeggen, op voorwaarde dat deze opzegging te goeder
trouw gebeurt, binnen een termijn van 10 werkdagen vanaf de datum van ondertekening van de bestelbon en indien het geen maatwerk of
een speciale bestelling is. Deze opzegging moet gebeuren door het sturen van een aangetekende brief naar de maatschappelijke zetel van
Sanders-D’hondt BVBA en per mail. Indien er reeds kosten voortvloeien uit de geannuleerde bestelling worden de kosten aan de klant
gefactureerd.

6. GARANTIE

6.1. Zichtbaar gebrek – betwistingstermijn

Om in aanmerking te kunnen worden genomen, moeten klachten met betrekking tot verlies, zichtbare schade aan het geleverde goed,
onvolledige of niet-conforme levering op het leveringsdocument vermeld worden op het ogenblik van de levering. Bij de bestelling van
vangrailconstructie en/of aanrijbeveiliging die geplaatst wordt door Sanders-D’hondt BVBA, moet elk zichtbaar gebrek en elke schade of
non-conformiteit aan de installateur worden gemeld bij de oplevering van de werf. De oplevering vindt plaats op de dag van de montage
en in het bijzijn van de koper en de installateur. Ingeval van dienst na verkoop zal een nieuwe oplevering plaatsvinden op het ogenblik van
het in orde brengen van de werf. Bij gebrek aan oplevering van de werken door de koper en gebrek aan schriftelijke kennisgeving door de
klant binnen de 8 dagen, wordt de levering van de goederen en diensten als conform en in goede staat beschouwd.

6.2. Garanties

Sanders-D’hondt BVBA biedt een materiaal-garantie van 10 jaar op elk gebrek van de vangrailconstructie en/of aanrijbeveiliging. De
garantie dekt in geen geval de schade veroorzaakt door slijtage, aanrijdingen, gescheurde ondergrond, aanwezigheid van zuren en basen,
aanwezigheid van warmtebronnen, oxiderende en bijtende stoffen. Indien mogelijk wordt het onderdeel vervangen door eenzelfde
exemplaar, echter wij behouden het recht om een gelijkwaardig alternatief aan te bieden.
Op gelakte constructies (dus andere dan thermisch verzinkt) geven wij slechts 1 jaar garantie.

7. GESCHILLEN

In geval van geschil is uitsluitend bevoegd de Vrederechter van het kanton Lokeren of de Rechtbanken afdeling Dendermonde.